Thay đổi nơi sống ảnh hưởng gì đến chương trình bảo hiểm sức khỏe?

09/11/2021
TMTINS

Khi bạn chuyển nhà đến một tiểu bang mới, bạn sẽ không thể giữ chương trình bảo hiểm sức hiểm ở tiểu bang cũ của mình.

 

 

 

Mỗi tiểu bang có một “zip code” khác nhau. “Zip code” ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm sức khỏe của bạn. Để chắc chắn bạn luôn được bảo hiểm, hãy báo cáo việc thay đổi nơi ở của bạn đến Marketplace càng sớm càng tốt để tránh gián đoạn bảo hiểm và tránh phải trả những chi phí không cần thiết khi bạn chuyển đến nơi ở mới.
 

Trong trường hợp bạn chuyển nhà nhưng vẫn ở tiểu bang cũ, chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn sẽ không thay đổi. Nhưng để chắc chắn hơn bạn vẫn nên báo cáo về sự thay đổi nơi ở của mình.
 

 

Điều gì xảy ra khi bạn bỏ lỡ kỳ ghi danh mở hàng năm?
 

Thông thường, thời gian duy nhất bạn có thể đăng ký chương trình bảo hiểm sức khỏe là trong thời gian ghi danh mở. Năm nay thời gian ghi danh mở kéo dài và sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến 15 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, chuyển nhà được coi là một sự kiện cuộc sống đủ điều kiện giúp bạn có quyền ghi danh trong thời gian đặc biệt. Nhưng bạn phải nhớ ngay khi có địa chỉ mới hãy ghi danh bảo hiểm sức khỏe tại tiểu bang mới ngay để tránh gián đoạn bảo hiểm. Bạn sẽ có thời gian 60 ngày kể từ ngày chuyển đi để đăng ký bảo hiểm sức khỏe.

 


Trường hợp nào được chấp nhận đủ điều kiện trong thời gian ghi danh đặc biệt.
 

Bạn đủ điều kiện ghi danh trong thời gian ghi danh đặc biệt khi 
-    Có sự thay đổi trong gia đình như kết hôn, ly hôn, sinh con 


-    Chuyển chỗ ở từ tiểu bang này sang tiểu bang khác


-    Mất bảo hiểm y tế
 

Viết bình luận của bạn