Bảo hiểm cho tâm thần và rối loạn hành vi

27/10/2021
TMTINS

Chăm sóc và điều trị tâm lý là lợi ích sức khỏe thiết yếu có trong phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm sức khỏe

 

 

 

1. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi là những lợi ích sức khỏe thiết yếu
 

Chi phí bảo hiểm cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích không thể bị hạn chế hơn bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và phẫu thuật khác.

Tất cả các chương trình bảo hiểm phải gồm:

 

  • - Điều trị sức khỏe hành vi, chẳng hạn như liệu pháp tâm lý và tư vấn
  •  
  • - Các dịch vụ nội trú về chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi
  •  
  • - Điều trị rối loạn tâm thần liên quan chất gây nghiện (thường được gọi là lạm dụng chất gây nghiện)


Các lợi ích sức khỏe hành vi cụ thể của bạn sẽ tùy thuộc vào trạng thái của bạn và chương trình bảo hiểm sức khỏe bạn chọn.

 

2. Tình trạng tâm thần và hành vi đã có từ trước đều được bảo hiểm


Các chương trình bảo hiểm sức khỏe không thể từ chối bảo hiểm cho bạn hoặc tính phí bạn nhiều hơn chỉ vì bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào từ trước, bao gồm cả tình trạng sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích.

Chương trình bảo hiểm bạn chọn sẽ cung cấp dịch vụ điều trị cho tất cả các tình trạng sức khỏe đã có từ trước.

 

3. Bảo vệ bình đẳng cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần


Các chương trình bảo hiểm phải cung cấp các biện pháp bảo vệ "ngang bằng" nhất định giữa lợi ích sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện với lợi ích y tế và phẫu thuật.

Điều này có nghĩa là các giới hạn áp dụng cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích không thể hạn chế hơn các giới hạn áp dụng cho các dịch vụ y tế và phẫu thuật khác

Viết bình luận của bạn